VALBEREDNINGEN

Föreningens valberedning på två medlemmar har sin huvuduppgift i samband med ordinarie stämma. Då presenteras förslag till nyval, omval och arvodesförslag Valberedningen arbetar hela året för att bereda förslagen inför stämman.

STÄMMAN

Vid ordinarie föreningsstämma redovisas bokslutet för föregående år och stämman fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vidare bestäms nästa årsarvoden och alla val till styrelse och kommittéer m. m för kommande år.Inlämnade motioner redovisas tillsammans med styrelsens yttranden och stämman beslutar.

Extra stämma utlyses för viktigare frågor som inte kan vänta till ordinarie stämma.

ARBETSSÄTT

Föreningens båda organ för drift och förvaltning är föreningsstämman och styrelsen.Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma hålls en gång om året då bl. a styrelse och kommittéer väljs för kommande år.

Styrelsen skall aktivt driva verksamheten och förvalta föreningens egendom för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att sörja för god organisation, att redovisning och  medlemsförvaltning är betryggande och att väl underhålla byggnader och mark samt övriga tillgångar.

Go to top